•  
      • نشست مشترک معاونین و کارشناسان معاونت خدمات و محیط زیست شهری با شهردار منطقه