•  
      • رییس اداره کمربند سبز با شهردار منطقه دیدار کرد