•  
      • اولین نشست صمیمانه شهردار منطقه با کارکنان اداره مهندسی و نظارت