•  
      • دومین محله گردی شهردار منطقه 7از محدوده شهرک عسکریه