•  
      • برگزاری جلسه مشترک شهرداری منطقه 7با سرمایه گذاران و اصناف خیابان کوشش