•  
      • نشست شهردار منطقه 7با مدیر و سرمایه گذار مرکز خرید آفتاب