•  
      • بازدید میدانی شهردار منطقه 7 از محله طرق