•  
      • اجرای برنامه های متنوع شب چله در منطقه 7