•  
      • دیدارکارشناسان و همکاران معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد با شهردار منطقه