•  
      • برگزاری جلسه شورای بهداشت با موضوع اقدامات مرکز بهداشت در خصوص دهه آخر صفر