•  
      • مانور عملیات زمستانه در شهرداری منطقه 7برگزار شد