•  
      • نشست خبری شهردار منطقه 7 اسفند ماه 1394