• بازگشت به امور شهری            
      •  
      • آماده سازی بیل های برفروب جهت عملیات زمستانه