•  
      • پاکسازی جاده فریمان و قدیم نیشابور در مسیر کاروان های پیاده