•  
      • تخریب دیوار متصرف و خطری در ضلع شمالی بازار رضا