•  
      • دیدار صمیمانه عضو شورای اسلامی شهر با شهروندان