•  
      • برگزاری جشن عید سعید غدیر دذر بوستان بزرگ زائر پذیر غدیر (18شهریور 1396)