•  
      • بوستان زائر پذیر غدیر؛میزبان زائران پیاده از افغانستان