•  
      • گزارش تصویری از اقدامات و فعالیتهای منطقه در ایام دهه کرامت