•  
      • احداث خیابان در شهرک صنعتی طرق (کار آفرین )26تیر 1396