•  
      • نصب تابلوهای راهنمای بوستان زائر پذیر غدیر