•  
      • تمدیدساعت اعطای ۴۰درصد تخفیف پرداخت عوارض نوسازی وخودرو