•  
      • تخریب ملک خطری در خیابان سلیمانی منش 16