•  
      • بوستان زائر پذیر غدیر و ایستگاه استقبال از زائر