•  
      • جلسه معارفه پیمانکار جدید اداره مهندسی و نظارت منطقه