•  
      • رفع خطر از املاک واقع در تقاطع چمن -شیرودی