•  
      • جمع آوری مشاغل مزاحم /حکاکی های حاشیه جاده بهشت رضا