•  
      • برگزاری اولین جلسه کارگاه اموزشی نظام پیشنهادها در منطقه 7