•  
      • کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر با حضور اعضای شورای اسلامی شهر