•  
      • جلسه توجیهی -آموزشی سامانه مبصا در منطقه 7