•  
      • اعطاء گواهینامه نظام آراستگی محیط کار به شهرداری منطقه 7