•  
      • بازدید شهردار از ارتفاعات بوستان قائم و کاشت نهال