•  
      • بازدید مسئول برنامه ریزی شهرداری منطقه 9 از طرح های اجرایی در منطقه 7