•  
      • اجرای عملیات رفع خطر گودبرداری رها شده‌ درخیابان کوشش منطقه هفت