•  
      • جلسه کمیته نظارتی شماره 4با حضور شهردار منطقه