•  
      • برگزاری انتخابات دوام ثامن ،تقدیر از شهردارمنطقه هفت به مناسبت روز شهرداری و دهیاری