•  
      • بازدید فرماندار مشهد و شهردار منطقه از دفتر تسهیلگری طرق