•  
      • برگزاری شب 21 رمضان در حسینه امام خمینی و سالن ورزشی طرق