•  
      • غربالگری پرسنل منطقه توسط سفیران دوام ثامن