•  
      • نشست شهردار منطقه با اعضای کمیته بازآفرینی طرق