•  
      • جلسه شورای محله با حضور رئیس اداره فرهنگی