•  
      • بازدید شهردار مشهد از ناحیه 5 شهرداری منطقه 7