• شهر سازی و معماری
    شهر سازی و معماری

    شهر سازی و معماری

    درواحد شهرسازی شهرداری مناطق مجموعه ای از عملکرد های مختلف که در ذیل واحد هایی به نام تشکیل پرونده بازدید، نقشه برداری، صدور پروانه، طرح و برنامه، صدور مجوز و صدور پایانکار تقسیم وظایف می شود تعریف شده است که بطور خلاطه بشرح ذیل تشریح می گردد. 

    تشکیل پرونده: 
    کلیه مراجعین سایت شهرسازی با هر درخواستی که باشند در نخستین گام و بایست به این واحد مراجعه و در این واحد پس از احراز مالکیت که به استناد مشاهده رسمی صورت می پذیرد به تناسب نوع درخواست مالک پرونده تشکیل می شود. 
    کارشناسان بازدید: 
    پیرو واحد تشکیل پرونده و ارجاع کار به کارشناسان بازدید، از سوی کارکنان این واحد مملک از نزدیک مورد بازدید قرار گرفته و وضعیت موجود گزارش می شود. این گزارش که در قالب فرم بازدید صورت می پذیرد حاوی اطلاعاتی همچون متراژ طبقات و تعداد واحد و حد تخلفات اعم از تغییرات انجام شده نسبت به آخرین استعلام می باشد. 
    نقشه برداری: 
    در این واحد به استناد نقشه های اجرایی طرح تفضیلی مقدار در مسیر گزارش می شود. 
    طرح و برنامه: 
    در این واحد براساس نقشه های طرح تفضیلی و بخش نامه های مربوط و اعلام ضابطه مجاز انجام و به تناسب نوع درخواست و متناسب با گزارش کارشناس بازدید و نقشه برداری پرونده به صدور مجوز های پایانکار، صدور پروانه ارجاع می شود. 
    صدور پروانه: 
    پس از ارجاع پرونده های متقاضی احداث و یا اصلاح پروانه از سوی واحد طرح و برنامه در این واحد بر اساس دستور تهیه نقشه که طرح و برنامه صادر نمود ، نقشه های ملک کنترل و در صورت عدم اشکال کلی پیش نویس پروانه صادر می گردد. 
    صدور مجوز: 
    در این واحد پس از کنترل پرونده های ارسالی از سوی واحد طرح و برنامه در صورت نداشتن مشکل پرونده ها جهت تسویه حساب به واحد درآمد و نوسازی ارسال میگردد. 
    صدور پایانکار: 
    کنترل نهایی محاسبات و پرونده ساختمان ساخته شده و تائید نهایی مراحل با امضای اول

    رییس اداره شهرسازی منطقه 7
    نام و نام خانوادگی:ژیلا حصاری تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات:دانشجوی دکترا - برنامه ریزی شهری
    رایانامه:hesari-j@mashhad.irrتلفن:33438800
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس :33438800فکس :--رایانامه :hesari-j@mashhad.ir
    آدرس :تقاطع چهارراه پروین اعتصامی و جمهوری اسلامی