•  
      • کاشت 350 هزار بوته گل و تکمیل گلهای دائمی در فصل پاییز در منطقه هفت