• آموزش access
    تعداد بازدید :997

    آموزش access

    آموزش accessاکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می کند.

    اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانکهای اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای
    ذخیره سازی ،جستجو و بازیابی فراهم می کند.

    پیوست
     پیوست